ROZWAŻANIA TAJEMNIC


Różaniec ze Świętą Ritą


I. Tajemnice radosne


1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
"Posłał Bóg anioła Gabriela (...) do Dziewicy poślubionej mężowi (...), a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 26-28).
Święta Rito, któraś była wybrana na szczególną własność Bożą, módl się za nami.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
"Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta (...). Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę" (Łk 1, 39-40).
Święta Rito, któraś pełna pokoju szła do zwaśnionych ludzi, módl się za nami.

3. Narodzenie Jezusa
"Kiedy przebywali [w Betlejem], nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna" (Łk 2, 6-7).
Święta Rito, której dana była podwójna radość macierzyństwa, módl się za nami.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu" (Łk 2, 22).
Święta Rito, któraś ofiarowała swoich synów Bogu jako chrześcijan, módl się za nami.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
"Gdy [Jezus] miał lat dwanaście, udali się [Rodzice wraz z Nim do Jerozolimy] (...). Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (...) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni" (Łk 2, 42-46).
Święta Rito, doświadczająca trosk i zmartwień w swoim macierzyństwie, módl się za nami.

II. Tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest" (Łk 3, 21).
Święta Rito, któraś pragnęła, by twoi bliscy żyli zgodnie z łaską chrztu świętego, módl się za nami.

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
"Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina" (J 2, 1-2).
Święta Rito, chętnie niosąca pomoc ludziom w ich troskach, módl się za nami.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
"[Jezus] udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy" (Łk 4, 31-32).
Święta Rito, głosząca swoim życiem Ewangelię, módl się za nami.

4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
"[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe" (Łk 9, 28-29).
Święta Rito, niestrudzenie pracująca nad przemianą ludzkich serc, módl się za nami.

5. Ustanowienie Eucharystii
"Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" (Łk 22, 19).
Święta Rito, któraś przez całe lata karmiła się jedynie Eucharystią, módl się za nami.

III. Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
"[Jezus] oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22, 41-42).
Święta Rito, któraś wiele razy modliła się z udręką, módl się za nami.

2. Biczowanie Jezusa
„Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mk 15, 15).
Święta Rito, wiele razy smagana ludzką złością, módl się za nami.

3. Ukoronowanie Jezusa cierniem
„Żołnierze (…) ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę” (Mk 15, 16-17).
Święta Rito, doświadczająca łaski rany ciernia z korony cierniowej, módl się za nami.

4. Droga Krzyżowa Jezusa
„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łk 23, 26).
Święta Rito, któraś pomagała innym dźwigać trudy życia, módl się za nami.

5. Śmierć Chrystusa na Krzyżu
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 46).
Święta Rito, któraś miała cichą i łagodną śmierć, módl się za nami.

IV. Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Chrystusa
„[Niewiasty] przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6).
Święta Rito, zawsze wierząca w zwycięstwo dobra nad złem, módl się za nami.

2. Wniebowstąpienie Chrystusa
„[Jezus] uniósł się w obecności [Apostołów] w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9).
Święta Rito, nieustannie kontemplująca obecność Chrystusa w swoim życiu, módl się za nami.

3. Zesłanie Ducha Świętego
„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 2-4).
Święta Rito, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.

4. Wniebowzięcie Bogarodzicy
„Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46-47).
Święta Rito, uwielbiająca swoim życiem łaskę i miłosierdzie Boga, módl się za nami.

5. Ukoronowanie Maryi
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (…) Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 42.45).
Święta Rito, ukoronowana cierniową koroną Jezusa, módl się za nami.

<W: Módlmy się do świętej Rity, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013>.